ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от...


^ ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА

Не винаги е нужно, а понякога е и невъзможно да посетите терапевт, който прилага регресия в минали съ­ществувания. Затова препоръчвам на моите пациенти и на тези, които посещават моите групови упражнения ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от..., да про­веждат самолечение чрез техники, които могат да се при­лагат у дома. Сможете да използвате тези техники, за да изследвате собствените си минали съществувания и да постигнете сами ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... висшата мъдрост. Пациентите ми твърдят, че техниките, които ще опиша по-надолу, са им дали прек­расни изживявания на релаксация и стимулиране на лечеб­ния процес.

В приложение "А" давам сценария на касетъчен ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... запис за релаксация и за регресивна медитация с аннотации, сами да си направите запис. Това упражнение ще води вашето подсъзнание към най-значимите ви спомени от дет­ството, минало съществувание и може би ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... от междинно състояние. Колкото по-често го правите, толкова по-голе­ми резултати ще постигнете.

Предложеният вариант на сценарий е подобен на ра­ботата, която извършвам в кабинета си, но има ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... и други много ценни техники за регресия в минали съществува­ния. Тези техники също са описани в тази глава и ви пре­поръчвам да пробвате всички, докато изберете най-под­ходящата за вас, която ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... редовно да практикувате.

Другите техники, често препоръчвани от мене, се делят на четири категории. Те включват водене ежедневник на съ­нищата, медитация и визуализация, техники на самопознанието и игрови ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... техники, които може да опитате сами либо с приятел. Всички те ще ви помогнат да се отпуснете и да фокусирате своя разум, за да изплува информация от вашето подсъзнание.

Всички техники са безопасни. Ако симптомите ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... ви са тежки либо се притеснявате от предстоящото изживяване, бихте могли да започнете вашите изследвания, след като сте се консултирали с опитен терапевт. Съобразявайте се със съмненията си, но не забравяйте ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от..., че подсъзнанието е много мъдро. То обикновено ще ви даде точно онова пре­живяване, което ще отразява момента и обстоятелствата, в които се намирате. Дори и пациенти с много тежки сим ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от...­птоми удачно използват регресивни техники вкъщи меж­ду два сеанса в моя кабинет.

Терапевтичният процес е много полезен с това, че поз­волява да се интегрира важният опит от минали същест ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от...­вувания със сегашния процес на вашето израстване. Неза­висимо от това, ако почувствате необходимост от помощ, когато интегрирате преживяването със ситуацията на се­гашния ви животик, вие може да се консултирате с профе­сионален терапевт ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от....

Изследвайте, доверявайте се, играйтесь и преди всичко бъдете открити за неочакваното. Оставете се да бъдете из­ненадани, когато започнете да черпите от огромните депа на вашето съзнание, тяло, емоции ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... и душа.


^ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪНИЩАТА ЗА ИЗВИКВАНЕ НА СПОМЕНИ ОТ ПРЕДИШЕН Животик

Започнете да си водите ежедневник на сънищата. Те често съдържат диря от минали съществувания. Не всички съ­нища са фройдистки — със символи ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от..., деформации и мета­фори на желанията. Някои сънища изразяват буквално спомени от предишен животик.

Считам, че съм открил най-добрия начин за водене на ежедневник на сънищата. След като се събудите ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от..., останете да лежите расслабленно и се опитайте да не се движите. Направете усилие да си припомните съня. Проследете го наум. След това отново си го припомнете и ще изплуват още подробности.

След това дайте ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... наименование на вашия сън, напри­мер: "Парализиран от ужас бягам, без да се помръдна от място" либо "Загубен в лабиринт на замък в Германия". Наименованието на съня ще ви помогне да идентифици ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от...­рате основната му тема и това после ще ви улесни да ор­ганизирате обработката на информацията. Като си записвате всички подробности от съня, вие ще сте сигурни, че няма да забравите ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... нищо от неговото съдържание. Воде­нето на ежедневник ще стимулира мозъка ви да помни вашите сънища в детайли.

Колкото повече сънища си припомните, толкова повече нишки от минали съществувания ще откриете. Може ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... да разпознаете съня, който съдържа символ за минал животик, по някои характерни подробности — к примеру сънували сте се в дрехи от друг исторически период либо сте използвали инструменти и уреди, които ви изглеждат от ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... друго време и място.

Не е нужно веднага да обусловьте значението на знака. Просто разкажете писмено съня, дайте му наименование и от време на време преглеждайте съдържанието на целия ежедневник ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от..., за да откриете постоянни тенденции и модели.

Детайлите на отделните сънища изглеждат ли свързани, либо са произволни? Възможно е тези, които могат да бъдат интегрирани в отделна тема либо свързани в картина, да ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... ви дават индикации за най-важните либо запомнящи се минали съществувания, докато повечето произволни детайли са просто това, което са — случайност либо пък фрагменти от паметта, които още не са организирани ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от....

Когато ви се иска по-пълно изследване на някой де­тайл от предишен животик, медитирайте върху него. Фоку­сирайте мислите си, все едно че правите самостоятелно регресия.

Представете си сцената в образи ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... (визуализирайте) либо фрагменти от нея и се опитайте да я разширите, да я ви­дите в повече подробности. Опитайте се да не пречите ментално на своите воспоминания. Не ги цензурирайте. Един истински завършен ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... спомен от предишен животик може да изплува дори и само с една медитация, възможно е и след няколко медитации, а може и въобще да не се появи. Те­зи варианти са ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... напълно естествени. В началото обикнове­но се възприема набор от фрагменти от минали същест­вувания, които не изглеждат свързани. Колкото повече се упражнявате в тази техника, толкова по-голямо умение ще придобиете.

В моя ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... кабинет понякога искам от пациентите да изиг­раят ролите на всички хора, които са лицезрели в съня си. Та­зи техника може да адаптирате по отношение на самите для себя си. К ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... примеру, ако сте сънували, че сте заобиколени от семейство, чиито членове са ви непознати, представете си и ако искате, изиграйте ролите на бащата, на майката, на малката сестричка, на компаньона си и ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... т.н. Как се чувст­вате в кожата на всеки от тях?

Като използват интуицията и въображението си в раз­личните роли, често хората започват да разбират по-добре значението на ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... сънищата си. Те научават повече за мо­тивациите на всеки от персонажите. В сънищата с индикации за предишни животи, както и при работа с ма­териал от действителна регресия може да постигнете сил ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от...­на идентификация с определен персонаж, ако сте се вживели в неговата роля.

Техниката на идентифициране ви помага да разберете мотивациите на другите хора от съня. Случва се да раз­познаете ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... в някого от персонажите на съня действително лице от сегашния си животик. К примеру установявате, че дадена личност има същата чувствителност като баща ви.

Когато овладеете техниката на изпълняване на роли, за ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... да интерпретирате най-типичните си сънища, ще бъде­те в състояние да откриете модели на поведение либо си­туации, които се отразяват в сегашния ви животик.


^ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕДИТАЦИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЗА ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... ПРИПОМНЯНЕ НА МИНАЛИ СЪЩЕСТВУВАНИЯ

Медитацията — една практика, която горещо препо­ръчвам, е друг основен способ за откриване на спомени от минали съществувания. Медитацията прояснява съзнани­ето, а ясното съзнание отваря пътя за ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... спонтанно изплува­не на вътрешни ретроспекции, възприятия и може би спо­мени от предишни животи.

От друга страна, аз често препоръчвам медитацията заради многобройните положителни ефекти, които могат далеч да надхвърлят очакванията. Също ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... както при воде­нето на дневника, медитацията е техника, която дава ос­нова на себепознанието, полезно за много области на жи­вота. Медитацията учи на умиротворение и на радост. Тя показва как да ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... се фокусираме върху дадения момент и да не се тревожим толкова за бъдещето либо да съжаляваме за миналото. Тя може да ни обучи да контролираме ра­зума и емоциите си ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от....

Практикуването на медитация е много по-лесно и просто, отколкото си мислят повечето хора. Това, което създава пречки, е неувереността на начинаещия прави ли ' всичко "както трябва", а няма нито едно задължително ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... правило за това. Винаги когато сте релаксирани, когато разумът ви е в състояние на расслабленно наблюдение, кога­то не сте във властта на рефлексивни мисли — вие меди­тирате. Може да седите със скръстени ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... крака на пода и с изправен гръб либо да се изтягате на стол. Може да лежи­те либо да заемете каквото и да е комфортно положение. Не­зависимо от позата наблюдаващото, расслабленно концент ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от...­рирано съзнание е медитиращото съзнание.

В медитацията съзнанието е интенсивно и се намира в със­тояние на открито възприемане и наблюдение, при което се рушат бариерите меж наблюдающего и наблюдавания обект. То ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... създава възможност за големи проникания и разкрития. Медитацията изисква упражняване и търпе­ние, но самият акт на медитиране поражда още по-голя­мо търпение.

Като психиатър знам колко тяжело е да се ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... усмири съзнанието. Мислите винаги изскачат в главата ни. Повечето от нас дори не си дават сметка, че непрекъснато мис­лим, визуализираме и фантазираме. В моите групови упражнения карам хората да си ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... затворят очите и да не мислят за нищо тридесет секунди — никакви мисли, ни­какви образи, нещо като бял лист хартия.

Практически никой не го постига. След като изминат триде­сетте секунди, искам да ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... ми кажат дали са имали мисли и ако е така, какви са лупили те.

"Защо ни кара да правим това?"

"Това е глупаво."

"Гърбът ме заболя."

"Чудех се дали не ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... съм оставил фаровете незагасени."

"Иска ми се този да спре да кашля."

Това са примери на постоянния вътрешен поток от мисли, които се въртят в главите на участниците в упраж­нението. Опитайте и ще ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... видите.

За да се медитира, трябва да се намери тихо, спокой­но място, където съзнанието може да се успокои. Затова, когато пристъпите към медитиране, обърнете внимание на дишането си. Дишайте бавно и внимателно ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от..., бавно и внимателно, докато то се установи в спокоен и бавен ри­тъм. Осъзнайте мислите си и деликатно ги елиминирайте. Не се упреквайте. Не се чувствайте потиснати либо нетър­пеливи ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от.... Просто наблюдавайте как минават мислите ви.

Ако постигнете това, вие ще обучите много неща за се­бе си и като упражнявате техниките, описани в тази глава и в приложение "А", сможете ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... да достигнете спомен от пре­дишен животик. С времето медитацията ще затвърди вашия фуррор в прилагането и на други техники на регресия.

Някои предпочитат да медитират, като се концентрират върху дума, число ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... либо предмет. Няма значение каква е специфичната техника. След като разумът и тялото ви релаксират, електрическата активност на мозъка спада и вие влизате в състояния "алфа" и "тета". Това са такива състояния, при които ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... ритъмът на спада на електровълните от дейността на мозъка е много по-бавен, отколкото е в нормалното будно състояние, т.е. "бета" състояние.

Когато сте в тези релаксирани състояния, вие ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... медити­рате, вие се възстановявате, вие се подмладявате.

Има такива, които предпочитат като медитативна тех­ника визуализацията, т. е. да обрисуват нещата чрез вът­решното си зрение. Тя твърде много прилича на ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... бленува­не, на фантазиране в будно състояние. Но когато измервам електрическата активност на мозъка на хора, които меди­тират, и на хора, които визуализират, откривам същите} "алфа" и "тета” състояния. Тези, които визуализират ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от..., в същото време и медитират, но по-целенасочено.

Визуализацията може да бъде прилагана като массивна лечебна техника за укрепване на имунната система на тя­лото, за ускоряване естествените хомеостатични и оздра­вителни механизми и ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... за елиминиране на много болести. Тя може с фуррор да се прилага за увеличаване на физичес­ки постижения, да се повтаря като молитва и дори да се използва за постигане на ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... трансцендентални състояния.

За да откриете предишен животик чрез медитативно със­тояние, опитайте се да си представите для себя си в друго вре­ме. Оставете образите да се носят в съзнанието ви ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от.... Мате­риалът, който ще изплува, се надига от най-дълбоките кътчета на подсъзнанието. Не анализирайте образите. Просто ги оставете да се носят и ги наблюдавайте, като че сте свидетел на събитията ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... и сцените, които те изобра­зяват. Използвайте въображението си. След като сте прик­лючили, запишете преживяното в ежедневник, може би и в специално място на дневника на вашите сънища. Потър­сете модели и знакове по ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... същия начин, както правите, ко­гато изучавате сънищата си.


^ СЕБЕНАБЛЮДЕНИЕТО КАТО КЛЮЧ КЪМ СПОМЕНИТЕ ОТ МИНАЛИ СЪЩЕСТВУВАНИЯ

Текущият ви животик и обстоятелствата в него често съ­държат нишки, водят към миналите ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... ви съществувания. Когато сте релаксирани и имате малко свободно време, опитайте да се положите на самоанализ. От една неан­гажирана и некритична перспектива размишлявайте вър­ху своите возможности и таланти. Откъде идват те ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от...? Нас­ледили ли сте ги от вашите предки, либо биха могли да са свързани с минали съществувания?

Класически пример за массивно наследен талант от ми­нали съществувания е способността на Моцарт да ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... пише симфонии на петгодишна възраст. Лесно е да се предпо­ложи, че Моцарт сигурно е лупил музикант в предишни съ­ществувания, талантите му са се усъвършенствували и са се пренасяли ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от..., докато се показали през неговия животик.

Лекотата, с която се усвоява определен език, либо афинитетът към някоя култура също могат да бъдат смотри от предишен животик.

В моята преподавателска практика ми се случи да се ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... срещна с един човек от Оклахома, който прекарваше всич­ките си почивки в Ямайка. Макар и от кавказки расов тип, той обича и разбира тези хора и тяхната култура, като че е ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... роден сред тях. Нещо повече, той за пръв път се почув­ствал "у дома", когато отишъл там.

Вие може да използвате вашите сегашни таланти като фокус, за да достигнете минали ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... съществувания чрез тех­никите на хипнотична регресия либо чрез визуализация.

Остатъците от негативен опит, който сте имали по вре­ме на други животи, биха могли да изплуват на повърх­ността във ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... вид на страхове либо фобии в настоящето. Нап­равете инвентаризация на самия для себя си. Вникнете в страховете и фобиите си. Попитайте се откъде произтича страхът, защо се боя, случило ли ми се е нещо ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... в детство­то, което да го предизвика? Винаги ли съм го имал?

Ако не сможете да намерите източника на ужаса и осъз­наете, че той винаги е лупил с вас ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от..., започнете да играете раз­лични роли, следете сънищата си, визуализирайте и може би ще откриете източника в минало съществувание.

Принципиально е да понимаете, че ако искате да успеете в това упражнение, трябва да не ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... си давате осъждащи оценки и да не бъдете самокритични. К примеру вие се боите от вода­та и търсите причината за този ужас. Ако си казвате: "О, аз просто се ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... боя от водата, аз съм страхливец и това е всичко" — никога не ще успеете да намерите възможната връзка с давене в предишен животик.

Някои хора имат афинитет към чужда култура, други са отблъснати от ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... определени части на света.

Една домакиня, майка на три деца, си припомни, че лупила връхлетяна от истинска паника, когато самолетът кацнал на атинското летище, откъдето трябвало да започ­не сватбеното й пътешествие ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от.... Настояла пред съпруга си да напуснат веднага Гърция. Отлетели за Рим, а по-късно за Париж, където симптомите на кошмар и ужас повече не се повторили. Прекарали отлично.

Когато години по ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от...-късно се подложи на регресия, тази супруга си припомни, че е живяла в Гърция и че са я блъс­нали от гора хора, които осъждали нейните вярвания.

Критиците биха могли ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... да спорят, че тя е изпаднала в па­ника не защото са кацнали в Гърция, а поради скритите й страхове на младоженка. Но пълното изчезване на сим­птомите, след като младоженците пристигат ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... в друга стра­на, отхвърля този аргумент.

Някои разкриват смотри от минали съществувания чрез изживяване на "дежа вю". Не сте ли изпитвали понякога чувството, когато за пръв път посетите някакво място, че "сте ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... лупили тук и преди"?

След една лекция съпрузи на около петдесет години ми разказаха за скорошното си пътуване до Италия. За пръв път лупили в тази страна и никой от тях не разбирал, а ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... още по-малко говорел италиански. Съпрузите наели ко­ла и се выслали към Северна Италия, но се заблудили по пътя. С настъпването на нощта започнали да стават все по-неспокойни и ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... се отбили в един малък град.

Жената изведнъж получила странното чувство на "дежа вю". Градът й изглеждал неописуемо познат. Съп­ругът й описваше особения блясък в очите й в този ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... мо­мент. Той лупил шокиран, когато тя започнала да отговаря на италиански, щом я заговаряли местните обитатели, кои­то пък въобще не се усъмнили, че жената не знае техния език. В действителност тя ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... никога не е учила и гласила италиански в животика си. Не и в този животик.

Имали ли сте някога внезапното усещане, че сте лупили на друго място, в друго време и тяло? Това ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... може би не е само фантазия? Децата често съобщават за неща от този род, които биха могли да бъдат спомени от предишен жи­вот. Но това се случва и на възрастни.

Чувствали ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... ли сте особено, необяснимо привличане към някого либо изненадващо отблъскване от друг? Възможно е да сте лупили заедно и преди.

Наблюдавайте това, което харесвате либо не харесвате, дрехите си, навиците си. Которые ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... са вашите доминиращи лич­ностни черти? Огледайте дома си. Какво е обзавеждането и какво изкуство предпочитате? Которые декоративни стило­ве?

Поддържайте мозга си ясен, спокоен и отворен, когато се оглеждате.

Не се тревожете ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... дали тази информация е "истинска". Вашето съзнание произвежда този материал и упражнението ще има върху вас същия ефект като сънищата. То­зи процес ще стимулира разума ви да се възползва от ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... все повече и повече ценен материал от минали съществувания. Вашата цел в началото е да отворите вратите и да очер­таете пътеките. По-късно, с натрупване на опит, вие ще станете по-аналитични ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от....

Ще разберете, когато онова време изплува.


^ "ИГРОВИ" ТЕХНИКИ ЗА ДОСТИГАНЕ НА МИНАЛИ СЪЩЕСТВУВАНИЯ

Свободното асоцииране с емоционално наситени ду­ми и фрази ще ви помогне да получите достъп до вашите минали ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... съществувания. Има някои универсални слова, ко­ито преминават границите на културите и на съществува­нията и остават непроменени през вековете. По-долу е да­ден частичен списък от тях, както са ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... изложени от Глория Чедуик в книгата "Откриване на вашите минали същест­вувания". Чувствайте се свободни да го допълните с ваши собствени думи и фрази.

Когато сте релаксирани, затворете глаза и мислете либо казвайте една ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... от тези думи. След това се опитайте да наб­людавате своите мисловни образи, сцените и чувствата, които те събуждат. Може и да си запишете списъка на ка­сета и да слушате записа. Отделете ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... достатъчно време на всяка дума, за да може тя да предизвика сцени и чувства, които да изпълнят вашето съзнание.

ВОЙНА

МИР

ПУСТИНЯ

МАРШИРУВАЩИ

ВОЙНИЦИ

ПЕЩЕРА

ЗАЛЕЗ

БОЛКА

МУЗИКА

ОФИЦЕР

КОН

ЦЪРКВА

КОПИЕ

ОКЕАН

ПЛАНИНА

РОБ

ЦАР

Книжка

ПИСАНЕ

^ НОЩНО НЕБЕ

ЗВЕЗДИ

ЖИВОТНО

КОРАБИ

ПУШКА

НОЖОВЕ

ТЪЛПА

ТЕЧАЩ ПОТОК

ОТРОВА

ЛЕЧИТЕЛ

ЛЕКАР

ТЯЛО

ПОГРЕБЕНИЕ

РАЖДАНЕ

ОБЕСВАНЕ

ЕКЗЕКУЦИЯ

ГЛАД

ГЛАДУВАНЕ


След това опишете в ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... дневника си появилите си обра­зи. Те ще ви потрябват по-късно, когато търсите смотри от минали съществувания като модели либо теми. К примеру, ако сте правили свободни асоциации с думата "войник ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от..." и след това сте се лицезрели да марширувате облечен в униформа от Гражданската война на Северните срещу Юж­ните щати, опишете в дневника си този образ и медити­райте върху това следващия ден, седмица ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... либо дори месе­ци. Това помага да се поддържате открити и готови за игра, когато се упражнявате.

Меж другото, много често се извикват спомени от предишни съществувания от времето на ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... Гражданската война. Доста се хората, които изпитват чувството "дежа вю", когато посещават гробищата и бойните полета от онова време.

Техниката, която наричам "ЛИЦА", е друг игрови ме­тод за извикване на спомени от ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... предишен животик. Седне­те на разстояние около метър срещу приятел в обстанов­ка на приглушена светлина и тиха музика. Погледнете компаньона си в лицето. Обърнете внимание на промените в неговото лице. Наблюдавайте ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... и опишете промените, кои­то виждате. Често се случва да видите как се променят чертите му. Глаза, нос, прическа като че приемат други фор­ми. Понякога се появяват очертания на опашка либо ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... укра­шение за глава.

Може да направите тези упражнения сами, като изпол­звате огледало и наблюдавате измененията във вашето собствено лице.

Ако забележите лъчи бяла светлина на няколко санти­метра около главата на ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... компаньона ви либо дори лъчи око­ло вашето собствено отражение в огледалото, вие вероят­но наблюдавате енергийно поле около физическо тяло. Мнозина твърдят, че са виждали "аура", и то в цветове. Правил ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... съм проучване на независими описания на някол­ко души, които описваха едни.и същи цветове в аурата на друг. Когато ги карах да гледат либо да "четат" енергично­то поле на ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... определен човек, техните описания бяха напъл­но идентични.

Изпробвах.за пръв път това упражнение в моя каби­нет с няколко души и те успяха да лицезреют трансформация в чертите на лицето, в ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... цвета на кожата, косите, очите и тъй нататък. Понеже се боях, че това простичко постижение може да изглежда глупаво, налудничаво либо да представ­лява деформация на възприятието, изпитвах колебание да го въведа ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... в работата ми с групи. Най-сетне по време на едно вълнуващо групово упражнение с неколкостотин ду­ши се реших да експериментирам.

Над 100 двойки участници в груповото упражнение седнаха един срещу ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... друг в слабо осветената бална зала на желала и се вгледаха в лицата си. След понятно време ин­структирах участниците да си намерят друг партньор и от­ново да направят същото. Резултатите изненадаха ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... всички ни. Повечето бяха наблюдавали как лицата на партньо­рите им придобиват очертанията на цяла редица други ли­ца, някои от които много древни. Други бяха имали визии на лица, за ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... които после се установиха прилики с починали близки на техните партньори. Трети описваха лица и фигури, напомнящи духовни учители. Имаше и случаи, когато бяха описани лица и фигури, познати на партньорите им от ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... регресии в предишни животи.

Когато сменихме партньорите, в повечето случаи съ­щите лица бяха видени от новите партньори. Много от участващите виждаха аура за пръв път. Едно четиринаде­сетгодишно момче показа способност да ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... извлича психи­ческа информация за партньорите си. То никога не бе пра­вило това преди.

Оттогава включвам "ЛИЦА" във всяко групово уп­ражнение. Резултатите винаги са интересни и носят голя­мо ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... удоволствие на участниците. Единственият секрет на упражнението "ЛИЦА" е, че то трябва да се нрави в по­мещение с приглушена светлина. Това освобождава от прекалената конкретизация и дава път на интуитивната впечатлителност.

"ЛИЦА" предоставя ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... възможността за откриване на смотри от различни предишни съществувания. Както при медитацията и визуализацията, свободната асоциация разширява достъпа до спомена. Оставете той да се раз­гърне и развие, без да цензурирате ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... материала. Лицето мо­же да стане група от лица, а също и да разкрие цяла сце­на. Възможно е да чуете голос либо някоя принципиальна дума. Опитайте и ще видите.

Да ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... отидете при медиум, който може да чете вашите минали съществувания, значи да ползвате друга интерес­на техника за извикване на спомени. Ако медиумът е с до­казани свойства, той може да ви даде ценни ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... смотри, а е въз­можно и да почувствате, че нещо във вас трепва, когато той гласи. Това може да отключи вашите спомени. Се­ансът при медиума не е толкова емоционално наситен ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от..., както при регресията, където вашето ковчеже със споме­ни е разтьрсено и собствените ви образи и чувства зали­ват съзнанието ви. В резултат на сеанса при медиум не настъпват терапевтични промени. Въпреки ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... това, ако ме­диумът е добър, вие ще може да се насладите на преживяването и във вас да се провокират спомени, които во­дят към миналото.

Беатрис Рич е известна в Ню ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... Йорк и Маями като мно­го добър медиум. Тя ми разказа за един собственный клиент, кой­то находил от нея нещо повече от обичайното гледане. То­зи човек пожелал да узнае ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... предишните си съществувания. - Като приложила психометрия — техника, при която медиумът добива представа за психиката на клиента, държейки в ръка негова вещ, — Беатрис видяла как се про­меня тялото на този човек ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от.... Ръцете му ставали по-тъмни, по-налети и мускулести. Тя го видяла като войник, който борави изкусно с лък. Нямало откъде да узнае, че този нюйоркчанин имал една голяма страст — стрелбата с ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... лък. Дали бе успяла наистина да поймай по на психическом уровне път не­говия энтузиазм? Либо пък бе скалъпила сценарий по проче­тените мисли? А може би пък действително бе видяла сце­на от някое ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... негово минало съществувание, което оказва воздействие и върху настоящия му животик.

Когато Беатрис провеждала сеанс с млада супруга, видя­ла как в затъмнената свора тя се превърнала в туркиня, продавала гривни и ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... евтини декорации на някакъв пазар отпреди стотици години. След като чула това, клиентка­та си свалила сакото и навила ръкавите на блузата си, за да покаже отрупаната си с гривни ръка ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от.... И двете се разс­мели. Това, което видяла Беатрис, само воспоминание от гардероба и стила на клиентката ли е лупило? Дали не е наб­людавала действителна сцена от предишен животик ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от...? Дори Беатрис не е сигурна в отговора.

Друг път наблюдавала как една супруга се преобразила в антична обитателка на Хавай, после — в представителка на стара северноевроиейска култура и накрая възстановила своя първоначален вид ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от..., след което цикълът започнал от­ново. Почивките на тази супруга винаги лупили само на две места — Хавай и Скандинавия.

Беатрис ми разказа и за един колежанин, който в раз­лично тяло е ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... живял в примитивна култура преди хиляди години. Тя описа някакъв инструмент във вид на лъжица, с който човекът мятал предмети — груби Стрели и копия. Обрисовал и дълга редица колиби по брега ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... на река и племе­ната на сурови воини, обитаващи крайречието. Препода­вателят по археология на този студент твърдял, че не е съ­ществувало такая оръжие, но упоритият младеж най-накрая успял да ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... намери негово изображение в една историческа книжка. Никога преди сеанса Беатрис не лупила виждала подобно оръжие.

Има и друг способ за извикване на спомени от преди­шен животик — чрез въздействие върху тялото. По всяка ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... ве­роятност някои спомени са свързани с определени части на физическото тяло, нещо като клетъчна памет. Много хора, подложили се на акупресурен масаж и други мето­ди за стимулиране на ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... важни части на тялото, преживяват моментни визии на сцени от минали съществувания. Един пример — ако някой в предишния си животик е лупил прони­зан с копие в гърба, твърде возможно е да изживее отново това ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... травмиращо събитие по време на интензивен масаж върху същото място на сегашното си тяло. Понякога клю­човото място се намира в различна част от тялото — най-често под коляното либо по стъпалата ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от....

Преживяването, което имах по време на акупресурните масажи и което описах в тази книжка, е добър пример за този парадокс. По време на един сеанс, докато специалис­тът по ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... акупресура работеше върху стъпалата ми, постиг­нах дълбоко състояние на релаксация. Изведнъж пред ме­не изникна спомен от време, когато съм лупил свещеник в древния Близък Изток, и то с най-големи ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... подробности.

Ако получите такъв спомен либо дори част от спомен, запишете го във вашия ежедневник. По-късно може би ще ус­тановите, че той е част от по-голям модел, върху който може ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... да се работи с описаните по-горе техники.

Последна, но принципиальна забележка. Не се изненадвайте, ако тези техники либо упражненията за регресия в следващата глава не ви отведат в минало съществувание. Когато регресирам ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... пациенти, аз не знам къде ще ни заведе техният по-висок разум. Направлението е често предишен животик либо серия от предишни животи. Но понякога се озовава­ме в детството, друг път в ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... някаква лечебна градина либо на мистично, изпълнено със светлини място, което е по всяка вероятност мястото на състоянието меж същест­вуванията. В тези случаи вашата подсъзнателна мъдрост решава кое е ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... най-доброто за вас място. Често, когато во­дя регресия, се эмоциям като спътник в това пътешествие. Сможете да изпитате нови усещания и да видите места, които не са описани в тази ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... книжка и където аз никога не съм лупил. Оставете се да бъдете изненадани чрез неочаква­но преживяване. Това е опит, който най-силно ще допри­несе за израстването ви.

Заместо да преживеете ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... предишен животик, вие сможете да се озовете на мистично място и да прочетете записани в книжки неща, така както стана с Бет в девета глава. Бихте могли да изживеете дори други реалности, други измере­ния ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... извън традиционните представи за место и време.

Оставете вашето израстване да стане по интуитивен, нелинеен начин, ако това е необходимият за вас модел. Вие ще продължавате да израствате винаги, докато сте го ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от...­тови за експеримент и се обучите да не давате оценки за преживения опит.

Помнете, че ако се появи нещо, което наистина ви при­чинява тревога, вие може да се ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... обърнете към терапевт за помощ.

И все пак повечето хора си припомнят преживявания независимо дали са от детството, от предишен животик либо откъдето и да лупило, без да изпитват дискомфорт и при ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от...­теснение. Регресирал съм много хора в огромни групи и никога не съм имал проблеми.

Знайте, че никога не ще "заседнете" на местата, където отивате. Винаги имате възможността да си отворите очи­те либо да се ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... надигнете над преживяването. Изборът е ваш. Вашето подсъзнание винаги контролира нещата, то няма да позволи да ви се случи нещо, с което няма да се спра­вите.

И накрая техниките ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... за извикване на спомени от мина­ли съществувания либо за откриване на смотри от тях съв­сем не се изчерпват с описаните по-горе. Правени са опи­ти за предизвикване на спомени от предишен ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... животик чрез електрическо стимулиране на определени области от мо­зъка, чрез въздействие на наркотици, изследвани са пре­живявания в състояние на кома, клинична смърт и отде­ляне от тялото. Вълнуващо е изследването ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... и изучаването и на много други пътища. Не може да не сте въодушеве­ни, когато си дадете сметка колко по-огромни сте от се­гашното ви ограничено его.

Истинският ВИЕ, безсмъртното ви ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... АЗ е това, което преминава от тяло в тяло, от животик в животик.

Колко вълнуващо е да се срещнеш със для себя си!


^ ПРИЛОЖЕНИЕ "А"

Как да направите собственный собствен запис ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... на релаксация и регресия

Това, което следва, е писмена версия на запис за ре­лаксация и регресия, който аз предоставям на моите па­циенти и на участниците в груповите упражнения, така че да могат ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... да прилагат регресията и у дома. Някои от па­циентите, чиито истории са разказани в книгата, прило­жиха това самостоятелно упражнение с отлични резулта­ти.

Може да използвате този запис, за да ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... постигнете дейс­твителна регресия, за да релаксирате либо за да влезете в контакт с вашата собствена мъдрост.

Още веднъж помнете, че веднага сможете да постигне­те много живая и ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... завършена регресия, возможно е да попад­нете на модел на поредица от ключови моменти, възмож­но е да започнете само с фрагменти либо образи от предишен животик либо да изживеете междинно състояние. Не е изключено ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... и да се озовете в градина, храм либо на друго духовно и целебно място, а може просто да релак­сирате и да се чувствате добре. Позволете на всяко от те­зи ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... изживявания да бъде точно това, което ви трябва за момента. Оставете се да бъдете изненадани от неочаква­ното, ако то се случи. И не забравяйте, че колкото повече упражнявате този процес ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от..., толкова по-лесно ще ви бъде и толкова повече ще сте възнаградени.

Методът със запис не действа на всички. Някои тряб­ва неколкократно да прослушат записа, за да усетят него­вото благотворно ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... действие. Неспособността да се отклик­не на записа не означава, че човек не може да бъде регресиран, а по-скоро че "неоткликващият" има нужда от специално внимание, че трябва да бъде ръководен от ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... терапевт.

Сценарият е замислен като указател, като пример — вие би трябвало да направите записа и да го използвате, само ако сте се решили да се върнете във вашето минало със ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... съзнанието, че някои спомени могат да бъдат твърде смущаващи.

Ако се притеснявате от въздействието на травмиращия спомен, не правете този запис. Ако желаете, сможете да запишете само релаксиращата част от упражнението, тъй ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... като тя е ценна сама по для себя си.

Както бях казал и преди, рисковете от смущаваща ре­акция са минимални. Повечето хора се справят и успяват да интегрират спомените си без ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... всякакви трудности. В действителност те се чувстват след това много по-добре.

Техниката чрез запис има много массивно въздействие. Съществува известен риск от обратен ефект при самосто­ятелна работа със записа и той може ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... да се изрази в усе­щане за безпокойство и вина. Макар че вероятността е твърде малка, ако ви се случи това, трябва да се обърне­те към терапевт и да разрешите възникналите ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... проблеми.

Когато правите записа, четете сценария със спокоен и бавен голос, като правите малки паузи, щом стигнете до знака ... и по-дълги — когато указанието е в скоби,

(Забележка: Четете указанията в ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... скоби наум, а не гласно.)

Преди да включите касетофона, би лупило добре да ре­петирате четенето на сценария няколко пъти, за да наме­рите удобния за вас ритъм, който ще ви осигури ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... доста­тъчно време, за да изпълнявате инструкциите.

Не бързайте при правенето на записа. За това упраж­нение няма изискване за определено време.

Пускайте си записа, когато сте на тихо и усамотено място, където ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... сможете да се отпуснете и сте сигурни, че ня­ма да ви безпокоят.

^ НЕ СЛУШАЙТЕ ЗАПИСА В КОЛА!

Преди да включите записа, излегнете се на леглото либо седнете в комфортен стол ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от... и разпуснете всичко стегнато в об­леклото си. Уверете се, че няма да ви пречат либо прекъс­ват. Изуйте обувките си, свалете си очилата, извадете кон­тактните си лещи. Отпуснете се напълно ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от.... Не кръстосвайте крака. Сможете да си пуснете като фон нежна, лека музи­ка, ако тя ви успокоява.

Заместо да слушате касетофонен запис, някой приятел може да седи до вас и да ви чете сценария ТЕХНИКИТЕ НА РЕГРЕСИЯТА - През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от....
tehnika-obnaruzheniya-lzhi-obnaruzhenie-obmana-po-slovam-zhestam-mimike.html
tehnika-operacii-nadvlagalishnoj-amputacii-matki.html
tehnika-opredeleniya-preobladayushej-reakcii.html